Київської міської організації Українського добровільного історико-просвітницького правозахисного благодійного Товариства "Меморіал" імені Василя Стуса.

м. Київ - 1999 рік.

1.Загальні положення

1.2. Товариство є місцевим осередком Українського добровільного культурно-просвітницького право-захисного благодійного Товариства "Меморіал" ім. В. Стуса, є вільним у виборі форм і методів своєї діяльності, а також у питаннях свого внутрішнього розпорядку. Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", чинного законодавства України. та цього Статуту. 1.4. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, штамп, печатку, бланки із своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються првлінням та реєструються у встановленому порядку. Територія діяльності м. Київ.

2. Мета та завдання Товариства.

2.2. Основними завданнями діяльності Товариства є: збереження пам'яті про жертви геноциду, участь у пошуку місць невідомих захоронень жертв репресій, сприяння у проведенні розкопок, ексгумації та перезахороненню цих жертв; сприяння у виявлені виконавців репресій, у відшкодуванні заподіяних збитків репресованим, їх повній і гласній реабілітації; сприяння у вихованні мололого покоління в дусі християнських, загальнолюдських, гуманістичних принципів, патріотизму, любові до духовної культури українського народу і пошанування культур інших народів; 2.3. Для досягнення своїх статутних цілей і завдань Товариство використовує такі форми діяльності: проводить масові громадські заходи (збори, мітинги тощо); проводить наукові семінари, конференції, симпозиуми, присвячені проблемам дослідження історії, культури тощо; співпрацює з комісіями при Радах народних депутатів та їншими органами і громадськими організаціями, створеними з метою спільної роботи; збирає добровільні пожертвування на доброчинні цілі Товариства; проводить інші види діяльності, що випливають із статутних завдань і не суперечать чинному законодавству.

3. Членство Товариства.

3.2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни незалежно від професії, національ-ності, громадянства, партійності чи віросповідування, а також приналежності до будь-яких організацій, які визнають і підтримують Статут Товариства і моральні принципи. 3.4. Колективними членами Товариства можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які підтримують основні цілі і завдання Товариства і беруть участь у їхній реалізації. 3.5. Члени товариства сплачують членські внески, розмір яких встановлює міська Рада Товариства. Місцевий осередок відраховує на користь Товариства певний відсоток від суми внесків. Індивідуальні і колективні члени можуть робити пожертвування на рахунок Товариства. 4.1. Члени Товариства мають право бути обраними до всіх керівних органів Товариства; брати участь в обговоренні всіх питань, що стосуються діяльності Товариства; брати участь у заходах, організованих Товариством; вільно виходити з Товариства за власним бажанням, попередивши письмово про це керівництво місцевого осередку чи міську Раду.

5. Обов'язки члена Товариства

5.2. Брати дієву участь у роботі Товариства. 5.4. Присутність на загальних зборах Товариства, засіданнях Правління, Ради, зборів осередку та заходах, які організовує Товариство в стані алкогольного сп'яніння, або наркотичного збудження є неприпустиме і карається позбавлення членства. 6.1. Вищим органом Товариства є конференція, яка скликається один раз на два роки. Делегатами конференції обираються представники місцевих осередків і територіальних організацій. Норму представництва і порядок обрання делегатів визначає правління Товариства. Конференція правочинна при наявності 2/3 від усіх делегатів конференції. затверджує Статут Товариства і вносить до нього зміни та. доповнення; розглядає та затверджує кошторис витрат та прибутків Товариства за звітний період; 6.3 конференція вважається правочинною, якщо на неї прибуло не менше 2/3 делегатів; 6.5.реалізує право власності. 7.1. Міська Рада є керівним органом Товариства у період між конференціями "Товариства". Обирається конференцією. Кількісний склад та термін обрання визначає конференція. скликає позачергову конференцію на вимогу не менше однієї третини місцевих відділень або за своєю ініціативою; представляє Товариство у взаєминах з іншими організаціями та окремими особами, скеровує та координує діяльність усіх інших структурних одиниць Товариства, сприяє обміну інформацією та матеріалами між місцевими осередками; розробляє плани своєї роботи і бюджет Товариства, подає їх на схвалення конференції, звітує перед конференцією про їх виконання, проводить різноманітні заходи; здійснює оперативне управління фінансами та власністю Товариства; в разі відсутності місцевого осередку приймає рішення про членство Товариства; погоджує персональний склад редакції інформаційного вісника Товариства; рішення міської Ради розсилаються у всі місцеві осередки; міська Рада Товариства може докооптувати в члени Ради, замість вибулих, не більше трьох членів, за звітній період; 7.3. Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому є присутні більше половини членів Ради. 8.1. Правління обирається на засіданні Ради з її членів терміном на два роки для ведення поточної роботи Товариства. У склад правління входять за посадою: голова, заступники голови, відповідальний секретар та члени Ради, кількість яких встановлюється Радою. 8.3. Правління звітує про свою діяльність на засіданнях міської Ради і конференціях Товариства. 8.5. Засідання правління є правочинним, якщо на ньому є присутні більше половини обраних членів. 8.7. Між засіданнями Ради представляє Товариство у зносинах з державними, громадсько-політичними організаціями та своїми центральними органами.

9. Голова, заступники голови та відповідальний секретар Товариства

9.2. Перший заступник голови Товариства користується повноваженями голови товариства у його відсутність. 10.1. Обирається з членів Товариства терміном на два роки без обмеження кількості термінів. 11.1. Обирається конференцією Товариства з членів Товариства терміном на два роки, у складі 3-х членів. 11.3. Здійснює контрольну ревізію за адміністративно-фінансовою діяльністю правління, громадської Ради фонду совісті, облік матеріальних цінностей і звітує про це конференції.

12. Структура Товариства

12.2. Первинні осередки товариства об'єднуються в територіальні /районні/ і .є структурними одиницями, керуються Статутом і моральними принципами Товариства. 12.4. З утворенням територіального осередку, Рада Товариства реєструє його в місячний термін і письмово повідомляє про своє рішення даний осередок. 12.6. Територіальний осередок має право виступати від імені Товариства тільки за дорученням Ради та правління Товариства. В інших випадках виступає від свого імені. 13.1. Джерело надходжень: за рахунок індивідуальних членських внесків, відрахувань організацій-фундаторів, добровільних пожертвувань, дарів-заповітів громадян, відрахувань установ, підприємств, організацій України, резидентів та не резидентів України, надходжень від концертів, вечорів, демонстрагій кіно-відеофільмів тощо. 13.3. Кошти Товариства "Меморіал" згідно кошторису та штатного розкладу витрачаються на оплату штатних працівників та реалізацію статутних завдань. 13.5. Матеріальні цінності Товариства є його колективною власністю і знаходяться в нього на балансі.

14. Зміни і доповнення по Статуту

15.1. Товариство може бути ліквідовано рішенням Конференції прийнятого двома третинами голосів та затвердженого Малою Радою Товариства, або на підставі рішення суду. 15.3. Кошти та майно Товариства в разі його ліквідації не можуть розподілятися між його членами, а використовуються для виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством за рішенням суду, спрямовуються в дохід держави. 15.4. В разі реорганізації Товариства його кошти та майно переходять до правонаступника.

16. Юридична адреса київської міської організації Товариства

м.Київ - 252194, вул. Зодчих, 40, кв.212. Т.476-75-59.

Помилка? Виділіть мишкою і настисніть Ctrl+Enter

Система Orphus

Розсекречена
site_index_banner
С
  • екскурсії по музейних експозиціях “Меморіалу”;
  • перегляд відеоматеріалів з історії репресій в Україні, історії України, художніх тематичних фільмів тощо;
  • виїздні виставки “Забуттю не підлягає...” (плакатний варіант, за домовленістю);
  • виїздні екскурсії до Биківнянських поховань під Києвом (місце масових розстрілів 1937-1941 років)
  • копіювання електронних відео- і аудіоматеріалів за домовленістю.

Перегляд експозицій, екскурсії та демонстрація фільмів БЕЗКОШТОВНІ